Regolamenti Sintetici

A I R O - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RICERCA OPERATIVA

Optimization and Decision Sciences

R E G O L A M E N T I   S I N T E T I C I (download Pdf)